Giải quyết thất nghiệp

Chủ tịch một địa phương tỏ ra khá sốt ruột với t́nh trạng thất nghiệp hiện nay của địa phương. V́ thế ông đă chỉ đạo cho cấp dưới cố gắng đưa ra các giải pháp.

Cán bộ         : Em xin hiến một giải pháp tuyệt chiêu để giải quyết thất nghiệp.

Chủ tịch        : Tốt , cậu tŕnh bày đi!

Cán bộ         : Ḿnh cho thành lập ngay thật nhiều trung tâm giới thiệu việc làm.

Chủ tịch        : Ủa, bây giờ các doanh nghiệp có nhiều nhu cao lao động lắm sao?

Cán bộ         : Không, mỗi trung tâm phải cần khoảng 20 nhân viên. Nếu ta lập ra 500 trung tâm, tất giải quyết thất nghiệp cho khoảng 10.000 người rồi c̣n ǵ.

Chủ tịch        : ?!?!?!...

 


Các mẫu chuyện khác:                                 Hớt tóc
  - tả công việc - Học và hành
  -Lưu hồ sơ - Tiền "boa"
  -Giải quyết thất nghiệp - Sáng tác thơ
  -Sử dụng nhân tài  -Năm không, một có
  -Giảm biên chế  -Ba Điều ước
 

                                                                   <<Back